Letiskový poriadok

      

 

Letisková plocha Aeromodel Club-u Tucan (ďalej len "klub") je súkromný pozemok. Vstup na pozemok je povolený pre členov Aeromodel Club-u Tucan a držiteľov "OPRÁVNENIA" ku vstupu na plochu letiska ( ďalej len "nečlen" ) pri dodržaní nasledovných pravidiel:

 

1) Priestor modelárskeho letiska je určený výslovne na letecko-modelársku činnosť.

2) Autá je možné zaparkovať vo vyhradenom priestore.

3) Pred začatím leteckej činnosti je povinný každý "nečlen" klubu požiadať o povolenie užívania letiska niektorého z prítomných členov klubu. Ak sa v danom čase na letisku nenachádza žiaden člen klubu, je možné letisko užívať v súlade so všeobecnými bezpečnostnými ustanoveniami FAI, ZMOS a zdravého rozumu. V prípade, že medzičasom sa dostaví na letisko člen klubu, je "nečlen" povinný preukázať sa "OPRÁVNENÍM" a bezodkladne ho požiadať o povolenie užívať letisko.

4) Členovia klubu majú pri využívaní letiska prednosť pred "nečlenmi" klubu. V prípade, že z dôvodu kapacity letiska, alebo aj iných dôvodov, nebude "nečlenovi" udelené povolenie užívať letisko, je tento povinný priestory letiska opustiť.

5) Každý člen klubu ako aj "nečlen" je zodpovedný za správanie sa svojich hostí, ktorých priviedol do priestorov na letisko, hlavne za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení o pohybe osôb v predpísanom priestore a za dodržiavanie čistoty.

6) Pred začatím lietania musí pilot, ktorý sa chce zapojiť do leteckej prevádzky, oboznámiť prítomných s jeho používaným kanálom (súpravy pracujúce na frekvenciách 35 a 40 MHz). V prípade duplicity rovnakých kanálov je potrebné dohodnúť spôsob a pravidlá pri ich striedavom používaní.

7) Pilot je zodpovedný za technický stav a spoľahlivosť ním používaného modelu. Rovnako je povinný pred štartom preveriť jeho technický stav a v prípade zistených nedostatkov ich pred štartom odstrániť.

8) Pilot je povinný pred každým štartom a pristaním upozorniť na túto skutočnosť ostatných pilotov, ktorí sa nachádzajú v letovom priestore štartovacej dráhy.

9) Pilot je povinný dodržiavať priestor lietania tak, aby nedošlo k ohrozeniu ostatných osôb na letisku, parkovisku alebo príjazdovej ceste. Je prísne zakázané lietať nad priestorom vyhradenom pre prípravu modelov, parkovanie vozidiel a pohyb osôb. V prípade jedného porušenia tohto zákazu bude pilot na túto skutočnosť upozornený, v prípade opakovaného porušenia bude pilotovi zakázané lietať.

10) Všetky osoby sú povinné zachovávať čistotu v celom priestore letiska, pri odchode dôkladne po sebe upratať.

 

Ďakujeme a prajeme pekné zážitky !